فضا

قدرتمندترین موشک جهان به نام اسپیس ایکس فالکون هوی به فضا پرتاب شد

موشک اسپیس ایکس فالکون هوی