اشتباهات مهلک در هنگام رانندگی: چگونه تصادف نکنیم؟

هربار که پشت فرمان می نشینیم، خطر تصادف ما را تهدید می کند. هرچقدر هم یک راننده “حرفه ای” باشید، باز هم ممکن است قربانی تصادف رانندگی شوید. البته حرفه ای بودن به معنای انجام حرکات خطرناک نیست! افرادی که…