فیلم ها

واکین فینیکس ممکن است نقش جوکر را در فیلم اسکورسیزی بازی کند

واکین فینیکس به عنوان جوکر