خودرو و ماشین

خودروسازان آمریکایی که منقرض شدند: از الدزمبیل تا پونتیاک

پلیموث، مرکوری، پونتیاک، الدزمبیل و هامر