علمی

تسلای فضایی ایلان ماسک دارای باکتری های فراوان است – تهدید زیستی یا انتقال دهنده حیات؟

تسلای شخصی ایلان ماسک در فضا