ویدیو

ویدیو: ربات انسان نمای درمانده و بیچاره!

رباتی که در ویدیو مشاهده می کنید، اولین ربات انسان نمای هندی است! اما به نظر می رسد این ربات آنطور که مدنظر سازنده اش بوده از آب درنیامده است.