جهان

کدام کشور بیشترین زلزله ها را دارد و بزرگ ترین زلزله تاریخ کجا رخ داد؟

بدترین و مرگبارترین زلزله ها