فضا

بعد از پرتاب موشک فضایی فالکون 9 برخی آن را با یوفو اشتباه گرفتند

موشک فالکون 9 اسپیس ایکس